خانه فعالیت درسی مهارت های زندگی

بازی شناخت احساسات

این بازی یک ایده برای آگاهی کودکان از هیجانات است. یادگیری تشخیص دادن و درک احساسات یک مهارت خیلی مهمی هست که در کودکان نوپا رشد...
خانه فعالیت درسی مهارت های زندگی