خانه گروه کودک 6 تا 11 سال

گروه سنی 6 تا 11 سال شخصیتشان در حال کامل شدن است این مرحله را مرحله بلوغ فکری می نامند.و آموزش خیلی مهم می باشد.
کودکان در این دوران کنجکاویشان دیگر هدفمند شده و و دنبال علیت ها هستند و راه حل مسایل را از بعد علمی پیگیری می کنند دیگر تخیلاتشان به واقعیت نزدیک می شود و بازی کردنهایشان نیز معنی دار می گردد.
بخاطر اینکه حافظه کودکان در حال کامل شدن می باشد بیشتر تمایل به حفظ کردن دارند و والدین در این مسیر باید کمک کنند تا این حفظیات به همراه مشاهدات و عینیات شکل بگیرد سعی کنیم تا استعداد کودکان را در جنبه های مختلف کشف کنیم تا به آموزش مهارتهایی از قبیل هنر، موسیقی، ورزش…بیشتر بپردازیم.

معمای چوب کبریت

10 نمونه معمای چوب کبریت معمای چوب کبریت همیشه محبوب همه هست. 10 نمونه معما با چوب کبریت داریم. امیدواریم دوست داشته باشید. معمای...
خانه گروه کودک 6 تا 11 سال